Oracle Eşzamanlılarında RETCODE & ERRBUFF Parametreleri

Oracle-logo(1) Hepimizin bildiği gibi eşzamanlının çağırdığı prosedürlerin zorunlu 2 parametresi vardır.

Bunlar:
1.ERRBUFF
2.RETCODE..

Çalışan ezamanlıda beklenmeyen bir hata alındığında eşzamanlıyı hata veya uyarı ile sonlandırabiliriz.
Tanımlanan parametrelerden ERRBUFF ilk parametre RETCODE ise ikinci parametre olarak tanımlanır ve OUT parametreleri olmalı gerekmektedir.

CREATE PROCEDURE XX_PROCEDURE_NAME (errbuf OUT VARCHAR2,
retcode OUT VARCHAR2)

RETCODE parametresi 3 değer alır:
0–Başarılı
1–Başarılı & uyarı
2–Hata

Ayrıca istersek eşzamanlıyı belli durumlarda istediğimiz durumla bitirebiliriz.
Bunun için RETCODE parametresini istediğimiz değer ile döndürmemiz yeterlidir.

Örneğin:
========

BEGIN
…..
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
FND_FILE.PUT_LINE(FND_FILE.LOG,’Unhandled exception occurred in package. ErrMsg: ‘||SQLERRM);
retcode=’2’;
END;