SQL Dersleri 2 – Söz Dizimi – Syntax

Veritabanı Tabloları
Veritabanları genellikle bir veya daha fazla tablo içerirler. Her tablo bir isimle kimliklendirilir (örneğin, “müşteriler” veya “Siparişler”).

Örnek: “Kişiler” tablosu

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

Yukarıdaki tabloda üç kayıt (her kişi için bir tane) ve beş sütun (p_id, Soyadı, Ad, Adres ve Şehir) içerir.

SQL İfadeleri
Bir veritabanı üzerinde gerçekleştirilecek eylemlerin çoğu için SQL deyimi kullanılır.

1
 SELECT * FROM Kisiler

İlerleyen derslerde tüm SQL ifadelerini öğreneceksiniz.

Not: SQL dili küçük büyük harfe hassas değildir fakat Türkçe karakter desteklemdiği için ‘i’ harfinin küçük veya büyük yazılması sorunlara neden olabilir!…

SQL Sorgularının Sonuna Noktalı Virgül Konur mu?
Bazı veritabanı sistemleri her SQL sorgusunun sonuna bir noktalı virgül konmasını gerektirir.
Noktalı virgül, aynı sunucuya birden fazla SQL sorgusu çalıştırılmasına izin verilen veritabanı sistemleri için SQL sorgularını ayırmak için standart bir yoldur.
MS Access ve MS SQL Server kullanıyorsanız her SQL sorgusunun sonuna noktalı virgül koymak zorunda değilsiniz, ama bazı veritabanı programları bunu kullanmayı zorunlu kılıyor.

SQL: DML ve DDL
SQL, Veri İşleme Dili (DML) ve Veri Tanımlama Dili (DDL) diye iki bölüme ayrılabilir.

Sorgulama ve güncelleme komutları SQL DML parçalarını oluştururlar:

SELECT – Bir veritabanından veri çeker,
UPDATE – Bir veritabanında veri günceller.
DELETE – Bir veritabanındaki verileri siler.
INSERT INTO – Bir veritabanına yeni veriler eklemek için kullanılır.

SQL DDL parçaları, veritabanı tabloları oluşturmak veya silmek için kullanılır. Ayrıca indeksleri (tuşları) tanımlar, tablolar arasındaki bağlantıları belirler ve tablolar arasına kısıtlamalar getirir. SQL için en önemli DDL deyimleri şunlardır:

CREATE DATABASE – Yeni bir veritabanı oluşturur.
ALTER DATABASE – Bir veritabanı değiştirir.
CREATE TABLE – Yeni bir tablo oluşturur.
ALTER TABLE – Tabloyu değiştirir.
DROP TABLE – Bir tabloyu siler.
CREATE INDEX – Bir indeksi (arama tuşu) oluşturur.
DROP INDEX – Bir dizini siler.

SQL Dersleri 1 – Giriş

SQL Nedir?
SQL, Structured Query Language yani Yapısal Sorgu Dilimi’nin kısaltmasıdır. ANSI (American National Standards Institute) tarafından standartlaştırılmış ve veritabanına erişim yapmamızı sağlayan bir dildir. Kullanılan başlıca veritabanı sistemleri MYSQL, ORACLE, DB2, SQL Server, Access ve Sybase’dir.

SQL ile Neler Yapabilirim?
SQL ile veritabanlarında sorgu çalıştırabilirsiniz,
SQL ile veritabanlarından veri alabilirsiniz,
SQL ile bir veritabanına kayıtlar ekleyebilirsiniz,
SQL ile veritabanındaki kayıtları güncelleyebilirsiniz,
SQL ile bir veritabanında ki kayıtları silebilirsiniz,
SQL ile yeni veritabanları oluşturabilirsiniz,
SQL ile veritabanında yeni tablolar oluşturabilirsiniz,
SQL ile veritabanında prosedürler oluşturabilirsiniz,
SQL ile veritabanında view tabloları oluşturabilirsiniz,
SQL ile tabloları, prosedürleri, ve viewlera erişim izinlerini ayarlayabilirsiniz.

SQL Standart, Ancak…
SQL bir ANSI (American National Standards Institute) standardı olmasına rağmen, SQL dilinin birçok farklı versiyonları vardır. Ancak, ANSI standardı ile uyumlu olacak şekilde, en azından temel komutları (SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT, WHERE gibi) benzer bir şekilde destekler.
Not: Çoğu SQL veritabanı sistemlerinde satndart SQL’e ek olarak kendi özel uzantıları vardır(T-SQL, PL-SQL vb…).

RDBMS (Relational Database Management System)
SQL kullanmak için RDBMS(Relational Database Management System) yani ilişkisel veritabanı yönetim sistmelrine ihtiyacınız vardır. RDBMS’ler SQL için ANSI standartında MS SQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL ve Microsoft Access gibi tüm modern veritabanı sistemlerinin temelidir. Tablolar ve bu tablolara veri girişi yapılan satır ve sütunlardan oluşurlar.